Medezeggenschapsraad

Notulen MR vergadering

Wat is de MR?

Een goede en juiste samenwerking tussen de ouders, directie en leerkrachten is essentieel op een basisschool. De samenwerking vindt op verschillende manieren plaats. Een van de officiële overlegorganen is de MR, waarin ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd. De leden van de Medezeggenschapsraad kunnen in dit overleg invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor deelname in de Medezeggenschapsraad van de school.

Wie zitten er in de MR?

De MR bestaat uit ouders en leerkrachten.
Namens de ouders hebben zitting in de MR:

Tanja van Cranenbroek-Habraken (voorzitter)
Alenka Prezelj
Inge Rijnders

Namens de leerkrachten hebben zitting in de MR:

Anne-Karen van Esch (secretaris)
Jessy van Gestel
Imke Lammers
 

Aan de meeste vergaderingen van de MR neemt ook de directeur deel zodat de communicatielijnen kort en efficiënt zijn.

Waarover mag de MR meepraten?

De MR kan zich buigen over voorstellen van de schoolleiding, maar kan ook zelf voorstellen inbrengen.

In het algemeen kan worden gesteld dat de leden van de MR de belangen van de leerlingen, ouders en personeelsleden zo goed mogelijk behartigen.

Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn o.a.:

Onderwijs: lesmethoden voor de verschillende vakken, verbeteringen in het onderwijs, het pedagogische klimaat van de school;
Algemene omstandigheden: veiligheid, gezondheid en welzijn;
Roosterkwesties: het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
Inbreng van de ouders: de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten;
Financiën: ouderbijdrage, de besteding van geld en gebouwen.

MR en GMR

Basisschool de Schatkist is een kleine school met goede directe contacten tussen bestuur, ouders en leerkrachten. Daarnaast hoort de Schatkist tot de scholengemeenschap Skozok. Hierdoor heeft de Schatkist toch de voordelen van schaalgrootte van grotere scholen.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad  ( GMR) behartigt de belangen van alle overkoepelende zaken van alle scholen behorende tot de Skozokorganisatie. De MR houdt daarom contact met de GMR en kan haar wensen en ideeën op deze manier met de GMR uitwisselen.

Welke rechten heeft de MR?

De Medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten te weten een adviesrecht en een instemmingsrecht.

Adviesrecht: het schoolbestuur en de directie van de school moeten in een aantal gevallen advies aan de MR vragen over de plannen die er zijn voor de school. Het advies dat gegeven wordt door de MR wordt wel of niet nagevolgd door de directie en bestuur. Wij merken als de MR van de Schatkist echter dat er zeer goed naar ons advies wordt geluisterd.

Instemmingsrecht: in andere gevallen is er sprake van instemmingsrecht. In deze gevallen kan de directie of het schoolbestuur alleen hun voornemen uitvoeren als de MR officieel heeft ingestemd. Dit gaat dus verder dan een vrijblijvend advies.

Of er bij een te nemen beslissing sprake is van adviesrecht of instemmingsrecht staat beschreven in het regelement van De Medezeggenschapsraad. Dit kunt U na overleg met  de secretaris van de MR in zien.

Contact met de ouders

De Medezeggenschapsraad onderhoudt graag contacten met de ouders van de kinderen op school. Alle op- en aanmerkingen en ideeën zijn van harte welkom. De MR heeft daarom een goed contact met de OR (De Ouderraad) en woont regelmatig vergaderingen van de OR bij. Daarnaast proberen wij vertegenwoordigd te zijn bij bijeenkomsten en informeren wij de ouders via de nieuwsbrief op de website www.bsdeschatkist.nl.

Meer informatie:

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst kunt u een e-mail sturen naar mrdeschatkist@skozok.nl.