Medezeggenschapsraad

Notulen MR vergadering

Secretariaat: mrdeschatkist@skozok.nl  

Wat is de MR? 

Een goede en juiste samenwerking tussen de ouders, directie en leerkrachten is essentieel op een basisschool. De samenwerking vindt op verschillende manieren plaats. Een van de officiële overlegorganen is de medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd. De leden van de MR kunnen in dit overleg invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor deelname in de MR van de school. 

Wie zitten er in de MR? 

De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De zittingstermijn loopt van begin schooljaar tot einde schooljaar gedurende 3 jaren. Op volgorde van starten treden jaarlijks zowel een ouder als een leerkracht af en stellen zich al dan niet herkiesbaar. Ouders die ook zitting willen nemen in de MR kunnen dit aangeven via het mailadres mrdeschatkist@skozok.nl wanneer hiervoor een oproep gedaan wordt. 

Namens de ouders hebben zitting in de MR: 

  • Inge Rijnders (voorzitter)
  • Tanja van Cranenbroek 
  • Alenka Prezelj 

Namens de leerkrachten hebben zitting in de MR: 

  • Anne Karen van Esch (secretaris)
  • Imke Lammers
  • Eefje Derks

Aan de meeste vergaderingen van de MR neemt ook de directie deel (Hein Lepelaars), zodat de communicatielijnen kort en efficiënt zijn. 

Waarover mag de MR meepraten? 

De MR kan zich buigen over voorstellen van de schoolleiding, maar kan ook zelf voorstellen inbrengen.  In het algemeen kan worden gesteld dat de leden van de MR de belangen van de leerlingen, ouders en personeelsleden zo goed mogelijk behartigen. 

Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn o.a.: 

  • Onderwijs: lesmethoden voor de verschillende vakken, verbeteringen in het onderwijs, het pedagogische klimaat van de school;
  • Algemene omstandigheden: veiligheid, gezondheid en welzijn;
  • Roosterkwesties: het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
  • Financiën: ouderbijdrage, de besteding van geld en gebouwen. 

MR en GMR 

Basisschool de Schatkist is een kleine school met goede directe contacten tussen bestuur, ouders en leerkrachten. Daarnaast hoort de Schatkist tot de scholengemeenschap Skozok. Hierdoor heeft de Schatkist toch de voordelen van schaalgrootte van grotere scholen.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de belangen van alle overkoepelende zaken van alle scholen behorende tot de SKOzoKorganisatie. De MR houdt daarom contact met de GMR en kan haar wensen en ideeën op deze manier met de GMR uitwisselen. 

Welke rechten heeft de MR? 

De Medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten te weten een adviesrecht en een instemmingsrecht.
Adviesrecht: het schoolbestuur en de directie van de school moeten in een aantal gevallen advies aan de MR vragen over de plannen die er zijn voor de school. Het advies dat gegeven wordt door de MR wordt wel of niet nagevolgd door de directie en bestuur. De MR van de Schatkist merkt dat er zeer goed naar ons advies wordt geluisterd.
Instemmingsrecht: in andere gevallen is er sprake van instemmingsrecht. In deze gevallen kan de directie of het schoolbestuur alleen hun voornemen uitvoeren als de MR officieel heeft ingestemd. Dit gaat dus verder dan een vrijblijvend advies.  

Of er bij een te nemen beslissing sprake is van adviesrecht of instemmingsrecht staat beschreven in het regelement van De Medezeggenschapsraad (artikel 24 t/m 27). Dit kunt U na overleg met de secretaris van de MR inzien. 

Contact met de ouders 

De MR onderhoudt graag contacten met de ouders van de kinderen op school. Mocht u op- of aanmerkingen hebben inzake beleidvorming van de school, neem dan contact op met mrdeschatkist@skozok.nl. Zaken die buiten beleidsvoering vallen gelieve te communiceren met direct betrokkenen. Dit is in eerste instantie de groepsleerkracht. 
De MR heeft een goed contact met de OR (de Ouderraad) en heeft regelmatig overleg met de OR. Daarnaast proberen wij vertegenwoordigd te zijn bij bijeenkomsten en informeren wij de ouders via onze nieuwsbrief “het Schatkistjournaaltje” en onze website www.bsdeschatkist.nl 

 Meer informatie: 

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst kunt u het beste een email sturen naar mrdeschatkist@skozok.nl