Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. Ouders zijn altijd welkom bij de klassenleerkrachten om dergelijk zaken te bespreken en samen zal er dan naar een goede oplossing gezocht worden. Ons streven is dat elke leerkracht u altijd serieus neemt en goed naar u luistert om samen naar de beste oplossing te zoeken.

Als dat niet naar wens verloopt, is het mogelijk om met vragen, problemen of klachten over het onderwijs, de aanpak van de kinderen of andere zaken naar de directeur te stappen. Deze zal proberen een dergelijk probleem in overleg met de ouders, de groepsleerkracht en eventuele andere betrokkenen zo snel mogelijk op te lossen.

Als ouders niet tevreden zijn over de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt, kunnen ze de zaak bespreken met contactpersonen betreffende klachten op onze school. Deze zijn door het bestuur van de school aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden afgehandeld. Elke ouder of elk kind kan een beroep op hen doen als er problemen zijn. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming. De contactpersoon betreffende klachten gaat in overleg met u over wat er moet worden gedaan of wie er moet worden ingeschakeld om tot een goede oplossing te komen.

Als dat nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe contactpersoon van SKOZOK: Astrid Kraag of Ronald Vlaanderen. Zij gaan allereerst na of door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden. Als u met een klacht bij hen komt, zullen zij in eerste instantie nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Lukt dat niet of is de klacht zo ernstig dat verder gaan noodzakelijk geacht wordt, dan kan de klacht doorverwezen worden naar de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij de school is aangesloten.

Ook is het mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot de externe contactpersoon of tot de klachtencommissie KBO. Dat laatste moet altijd schriftelijk gebeuren. De tekst van de klachtenregeling is op school aanwezig en te verkrijgen bij de directie en bij de contactpersonen betreffende klachten.

Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur kunt u terecht voor advies en klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld (zoals grove pesterijen). Vanaf 2005 is daaraan toegevoegd: signalen betreffende discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme en dergelijke.

Interne contactpersoon: Katrien Schonkeren: 0032 497146302, e-mail: kschonkeren@skozok.nl
Externe contactpersoon: Astrid Kraag: 06-81879368, e-mail: info@astridkraag.nl of Ronald Vlaanderen, e-mail: info@rdvlaanderen.nl. 

Secretariaat klachtencommissie:
Landelijke Klachtencommissie KBO|
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag.
070-3568114

Meldpunt vertrouwensinspecteur: 0900-1113111
Op werkdagen te bereiken van 08.00-17.00 uur.