Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. Ouders zijn altijd welkom bij de leerkrachten om dergelijk zaken te bespreken en samen zal er dan naar een goede oplossing gezocht worden. 

Als dat niet naar wens verloopt, is het mogelijk om met vragen, problemen of klachten over het onderwijs, de aanpak van de kinderen of andere zaken naar de directeur te stappen. Deze zal proberen een dergelijk probleem in overleg met de ouders, de groepsleerkracht en eventuele andere betrokkenen zo snel mogelijk op te lossen.

Als ouders niet tevreden zijn over de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt, kunnen ze de zaak bespreken met de contactpersoon inzake klachten op onze school. Deze is door het bestuur van de school aangesteld om te controleren en te bewaken of klachten van kinderen of ouders procedureel op een juiste manier worden behandeld. Een eventueel hieruit vloeiend gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming. De contactpersoon betreffende klachten gaat in overleg met u over wat er moet worden gedaan of wie er moet worden ingeschakeld om tot een goede oplossing te komen.

Als dat nodig mocht zijn kan de contactpersoon inzake klachten u doorverwijzen naar de interne vertrouwenspersonen van SKOzoK.  

Als bovenstaande stappen doorlopen zijn kan er, mocht daar aanleiding toe zijn, doorverwezen worden naar de externe contactpersoon van SKOZOK: Astrid Kraag of Ronald Vlaanderen. Zij gaan allereerst na of door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden. Als u met een klacht bij hen komt, zullen zij in eerste instantie nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Het is mogelijk dat zij met het College van Bestuur van SKOzoK contact hebben over de klacht. Lukt dat niet of is de klacht zo ernstig dat verder gaan noodzakelijk geacht wordt, dan kan de klacht doorverwezen worden naar de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij de school is aangesloten.

Ook is het mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot de externe contactpersoon of tot de klachtencommissie KBO. Dat laatste moet altijd schriftelijk gebeuren. 

Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur kunt u terecht voor advies en klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld (zoals grove pesterijen), signalen betreffende discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme en dergelijke.

Interne contactpersoon inzake klachten van de Schatkist: Katrien Schonkeren, 
e-mail: kschonkeren@skozok.nl of telefoonnumer van de Schatkist 0495-491933.

Interne vertrouwenspersonen SKOzoK: Lieke Bemelmans en Hein Lepelaars, te bereiken via de ambtelijke secretaris klachtencommissie: e-mailadres: klachten@SKOzoK.nl of telefoonnummer 040-2531201.

Externe contactpersoon: Astrid Kraag: 06-51346035, e-mail: info@astridkraag.nl of Ronald Vlaanderen: 06037619295, e-mail: info@rdvlaanderen.nl en te bereiken via de ambtelijke secretaris klachtencommissie: e-mailadres: klachten@SKOzoK.nl of telefoonnummer 040-2531201.

Secretariaat klachtencommissie:
Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen
Postbus 85191,
5508 AD Utrecht 
030-28009590
mediation@onderwijsgeschillen.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteur: 0900-1113111 (lokaal tarief)
Op werkdagen te bereiken van 08.00-17.00 uur.