School start weer volledig

  • School start weer volledig

Beste ouder/ verzorger,

Met ingang van maandag 8 juni a.s. gaat de school weer volledig open voor onze leerlingen.  Inmiddels is het protocol “Volledig openen onderwijs” met ons gedeeld. Een aantal punten uit het protocol zijn belangrijk voor onze onderwijstijden in de laatste 5 weken. Hieronder de belangrijkste punten:

Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing op de scholen in het basisonderwijs: 
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
9. De school gaat zo snel mogelijk met de kinderopvang in overleg over de nieuwe inrichting van de dag aan de hand van dit protocol.

Wat betekent dit voor het rooster in de laatste 5 weken van het schooljaar? 
De kinderen gaan volledig naar school en volgen hierbij op maandag, dinsdag en donderdag een continurooster. In het protocol wordt namelijk aangegeven dat de haal en brengmomenten gedurende de dag zoveel mogelijk moeten worden beperkt en dat er geen ouders in de school mogen komen.

In de praktijk ziet het aangepaste rooster er als volgt uit:

Dag                                       Lestijden
------------------------------------
Maandag                           8.30-14.30 uur
-------------------------------------
Dinsdag                              8.30-14.30 uur
-------------------------------------
Woensdag                         8.30-12.30 uur
-------------------------------------
Donderdag                        8.30-14.30 uur
-------------------------------------
Vrijdag                                 8.30-12.30 uur


Dit rooster is tot stand gekomen na overleg met BSO, TSO, team en onze MR. Mocht het voor de BSO logistiek niet mogelijk zijn om de kinderen op de lange dagen om 14.30 uur op te halen, dan kunnen de betreffende kinderen tot 15.15 uur op school blijven.  Woensdag en vrijdag verandert dus niets.

Wanneer mag mijn kind niet naar school?
Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: neusverkoudheid, veelvuldig  niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school.

Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.

Overblijven in de eigen groep 
U ziet dat de kinderen dus 3 keer in de week overblijven. De kinderen hebben 45 minuten pauze. Een kwartier om te eten (met uitloop) en vervolgens een half uur om buiten te spelen. Het eten gebeurt gewoon in de eigen groep o.l.v. de groepsleerkracht. Hieraan zijn geen kosten verbonden. U wordt verzocht om zelf voor eten en drinken te zorgen voor de pauze momenten. Aan " de overblijf"  zijn geen kostren verbonden. 

Geen ouders in school en of op het plein 
Zoals u bovenaan bij de belangrijkste punten ziet, mogen we ouders nog niet toelaten in de school of op het schoolplein. De maatregelen van de voorgaande weken blijven dus van kracht. Oudergesprekken kunnen dus ook niet fysiek plaatsvinden, maar via de telefoon of via Teams of Meet. We hopen hierbij uiteraard op uw medewerking.

Binnenkomen/ looproutes 
We blijven de inloop vanaf 8.20 uur hanteren waarbij de leerlingen zelfstandig de school in komen, hun handen wassen en vervolgens de groep in gaan. De gespreide binnenkomst verliep de voorgaande weken erg prettig en deze willen we dan ook vasthouden tot de zomervakantie.

Studiemiddag maandag 15 juni en calamiteiten dag vrijdag 10 juli
De studiemiddag van 15 juni a.s. gaat door. Deze stond al eerder gepland en we gebruiken deze middag om met elkaar zaken te evalueren en ook om alvast vooruit te kijken naar het nieuwe schooljaar. (8.30-12.00 uur) Ook de calamiteiten dag van vrijdag 10 juli (de laatste dag van het schooljaar) gaat door. Deze dag is er dus geen onderwijs.

Afsluitende activiteiten 
We willen samen met de kinderen het schooljaar op een fijne, gezellige manier afsluiten. Hiervoor zijn we met het team activiteiten aan het bedenken om hier vorm aan te geven. Ouderhulp is hierbij voorlopig helaas niet mogelijk. Voor groep 8 worden er verschillende buitenschoolse activiteiten gepland om de leerlingen het afscheid te geven wat ze verdienen. Ouders krijgen hiervoor meer specifiekere informatie via de groepsleerkracht. (Alles binnen de kaders van het RIVM)

Mogelijke aanpassingen in het nieuwe schooljaar.
Vooralsnog is het niet duidelijk of er na de zomervakantie nog steeds maatregelen gelden voor het basisonderwijs. We zullen steeds handelen binnen de gestelde kaders en daar waar nodig snel beslissingen nemen. Dit altijd in overleg met het team, MR en de BSO/TSO.

Andere activiteiten
De voorgaande weken heeft de focus voornamelijk gelegen op de zogenaamde “leervakken”. Na maandag a.s. blijven uiteraard deze belangrijke vakken geven, maar komt er ook weer een plek voor de creatieve vakken. Of er nog gym gegeven kan worden in de Zuiderpoort is nog niet bekend. Hier gaan we dan ook niet van uit. Gym wordt door de gymdocenten gegeven in het park naast de school. Voor de groepen 3 t/m 6 op donderdagochtend, voor de groepen 7 en 8 op maandagmiddag. (Alleen als het weer het toelaat)
Ook zorgen we ervoor dat kinderen hun boeken kunnen wisselen in de schoolbibliotheek. Normaal gesproken wordt deze “bemand” door ouders. Deze rol zal nu door een leerkracht worden overgenomen.

Mochten er om wat voor redenen dan ook aanpassingen plaatsvinden, dan stellen we u daar snel van op de hoogte.

Namens het team van bs de Schatkist,
Hein Lepelaars Directeur

Terug naar het overzicht

Een virtuele rondleiding door ...

Een virtuele rondleiding door de school

Bent u benieuwd hoe onze school er van binnen uitziet? ...

Carnaval op de Schatkist

Carnaval op de Schatkist

Ondanks de maatregelen, toch nog een beetje carnaval ...

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Wat fijn om alle kinderen weer op school te zien!!